PSYCHOTERAPIA I PSYCHOEDUKACJA
Jak dobrze być sobą

INTEGRA

‘INTEGRA’ oznacza ‘integralny, całościowy’.

Oferuję Klientom taką pomoc, która pozwala im na wzmocnienie ich integracji i równowagi w sferze uczuć i emocji, myśli i przekonań, wartości oraz doznań płynących ze sfery ciała i ducha z podejmowanymi przez nich wyborami i działaniami.

Wyzwalanie twórczego potencjału drugiego człowieka prowadzę w oparciu o jego minione doświadczenia, ale też poprzez pogłębianie jego samoświadomości, odkrywanie znaczeń i sensów, poszukiwanie celów w przyszłości i wybór drogi ku poczuciu pełni, ale też decyzje i działania „tu i teraz”.

Cały proces pracy nad osiągnięciem pożądanej przez Klientów zmiany odbywa się w klimacie poufności, szacunku, empatii i bezwarunkowej akceptacji dla ich świata przeżyć.

Ikona

WSPIERAM OSOBY POTRZEBUJĄCE:

 • zmiany,
 • poprawy jakości swojego życia,
 • lepszego rozumienia siebie i innych,
 • rozwinięcia swoich zasobów, możliwości i potencjalności.
Ikona

POMAGAM OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM:

 • niskiego poczucia własnej wartości, problemów z akceptacją siebie;
 • wahań nastroju, przygnębienia i smutku;
 • poczucia pustki, zagubienia i braku sensu życia;
 • lęków, fobii, ataków paniki;
 • trudności w relacjach z innymi;
 • kryzysu (żałoba, choroba, rozstanie, rozwód);
 • kryzysu w związku lub małżeństwie;
 • problemów wychowawczych;
 • współuzależnienia;
 • przemocy w rodzinie.
Ikona

PROWADZĘ:

 • konsultacje psychologiczne,
 • psychoterapię indywidualną,
 • psychoterapię dla par,
 • psychoterapię rodzinną,
 • coaching,
 • warsztaty i treningi rozwoju osobistego,
 • szkolenia, warsztaty umiejętności, treningi dla profesjonalistów,
 • superwizję indywidualną i grupową w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • superwizję pracy socjalnej.

O MNIE
Agnieszka Szeptuch Foto

AGNIESZKA SZEPTUCH

Jestem psychologiem (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001 r.) i psychoterapeutą w nurcie humanistyczno – doświadczeniowym (czteroletnia Szkoła Psychoterapii akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne prowadzona przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie, 2017 r.), specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA, 2006), superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP nr 58), superwizorem pracy socjalnej (certyfikat MPiPS nr 65), trenerem grupowym, coachem, mediatorem.

W ramach prywatnej praktyki prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, par, rodzinną, coaching, treningi rozwoju osobistego. W oparciu o autorskie programy realizuję warsztaty umiejętności, treningi i superwizje dla profesjonalistów pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości.

W pracy z drugim człowiekiem koncentruję się na wspieraniu jego zintegrowanego rozwoju oraz twórczym wyzwalaniu jego potencjału i życiowej pasji. Za naczelną wartość uznaję szacunek dla godności i indywidualności swoich Klientów. W pracy z nimi stawiam na uczciwość, uważność, empatyczne rozumienie, bezwarunkową akceptację dla nich, ale też na szczyptę humoru i nutę prowokacji.

Korzystam z systematycznej superwizji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje w ramach szkoleń i konferencji, by odpowiadać na różne potrzeby Klientów. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przestrzegam Zasad Etycznych Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

.

KWALIFIKACJE
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Wprowadzenie foto

Ikona KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna to zazwyczaj dwa spotkania – trzy spotkania  mające na celu:

 • rozpoznanie aktualnie doświadczanych przez Klienta problemów oraz ich prawdopodobnych źródeł i możliwych następstw;
 • określenie oczekiwań Klienta wobec psychologa;
 • określenie optymalniej formy pomocy.

W uzasadnionych przypadkach Klient może zostać skierowany na konsultację z innym specjalistą np. psychiatrą, endokrynologiem, neurologiem etc.

Konsultacja psychologiczna trwa 50 minut.

Wprowadzenie foto

Ikona PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia to proces, na który składa się cykl spotkań, podczas których psychoterapeuta wykorzystując wiedzę i umiejętności psychologiczne dąży do usunięcia cierpienia Klienta wynikającego z objawów, przykrych stanów emocjonalnych czy też z niemożności wpływania na swoje życie. Psychoterapia pozwala Klientowi zrozumieć własne przeżycia i uwolnić się od nich, pozwala mu zrozumieć przyczyny swoich nieskutecznych zachowań i nauczyć się kontroli nad własnym życiem (Czabała, 2000).

Za fundamentalne dla swojej pracy uznaję naczelne wartości psychoterapii humanistycznej. Swoją pracę z Klientem spostrzegam jako spotkanie z człowiekiem na jego drodze. Moim zadaniem jest danie mu takiego doświadczenia, które pozwoli mu odkryć jego potencjał, poczuć się dobrze tym, kim jest w swojej istocie.

W myśl zasady, że życie toczy się „tu i teraz” i tylko ten moment prawdziwie należy do mnie, tworzę warunki do tego, aby moi Klienci „tu i teraz” mogli wziąć odpowiedzialność za swoje życie i czynić je takim, jakiego pragną. W pracy z drugim człowiekiem daję przestrzeń na to, aby nadał on takie znaczenie doświadczeniom z przeszłości, by nie krępowały jego możliwości, ale też – jeśli to możliwe – stawały się dla niego źródłem mocy. Przyszłość natomiast traktuję jako swego rodzaju ogród, w którym Klient zasiewa to, czego potrzebuje, czego pragnie, za czym tęskni.

W swojej pracy terapeutycznej kieruję się zasadą, że to Klient jest najlepszym ekspertem od swojego życia, zwłaszcza w kwestii swoich uczuć, postaw, potrzeb i wyborów. Jestem przekonana, że każdy człowiek z natury jest dobry i dąży do realizacji siebie poprzez rozwój. Z szacunkiem odnoszę się do podmiotowości i indywidualności innych osób. Fundamentem w pracy terapeutycznej jest dla mnie autentyczna, akceptująca, nasycona empatią relacja z drugim człowiekiem, która służy uwalnianiu sił, zasobów i chęci tkwiących w nim, aby mógł lepiej zrozumieć siebie, osiągnąć równowagę, przyjąć odpowiedzialność za swoje życie i dzięki temu wprowadzić w nim konstruktywne zmiany.

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, a każda z nich trwa 50 minut. Psychoterapia to proces, dlatego czas trwania całej terapii i częstotliwość spotkań określana jest indywidualnie w kontrakcie zawieranym między Klientem a psychoterapeutą.

Wprowadzenie foto

Ikona PSYCHOTERAPIA PAR

Tworzenie bliskiego związku uczuciowego z drugim człowiekiem to szczególne doświadczenie, w którym przeżywamy nadzieje, ale też frustracje. Niełatwym wyzwaniem jest wejście w związek, utrzymanie go, okazywanie w nim bliskości bez utraty własnej autonomii, zachowanie balansu pomiędzy otwartym komunikowaniem własnych uczuć i potrzeb a empatią wobec uczuć i potrzeb partnera. Na styku tych doświadczeń pary często doświadczają kryzysu.

Psychoterapia par jest dedykowana partnerom lub małżonkom chcącym pogłębić świadomość siebie, swoich uczuć i potrzeb, ale też własnego wkładu w związek, by zwiększyć umiejętność dbania o równowagę w relacji, pogłębić wzajemne więzi, a potem je rozwijać.

Psychoterapia par jest polecana osobom w związkach pragnącym:

 • poprawić wzajemną komunikację;
 • lepiej rozumieć siebie i partnera;
 • wypracować konstruktywne sposoby radzenia sobie z konfliktami i kryzysami;
 • przywrócić bliskość i pogłębić wzajemne relacje.

Sesje psychoterapii par, w których małżonkowie/ partnerzy uczestniczą wspólnie, odbywają się raz na dwa tygodnie, a każda z nich trwa 60 minut.

Wprowadzenie foto

Ikona PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Rodzina jest najważniejszym kontekstem życia człowieka, w którym może doświadczać wsparcia, ale też frustracji ważnych potrzeb. Psychoterapia rodzin polega na jednoczesnej pracy z osobami tworzącymi rodzinę – klientem jest cały system rodzinny, nie zaś jedna osoba.

Sygnałem, że rodzina może potrzebować profesjonalnego wsparcia mogą być:

 • problemy wychowawcze,
 • problemy szkolne,
 • objawy psychosomatyczne u dziecka,
 • narastające konflikty we wzajemnych relacjach itp.

Zgłoszenie się rodziny na terapię jest dla mnie wyrazem jej siły i troski o zachowanie jej spójności. We współpracy terapeutycznej nie poszukujemy „winnych problemu”, ale wspólnie badamy źródła trudności, wyzwalamy zasoby tkwiące w rodzinie, szukamy optymalnych rozwiązań, aby jej członkowie stawali się grupą bliskich sobie osób wspierających swój rozwój.

Sesje rodzinne trwają 60 minut i odbywają się z częstotliwością raz na 2 – 3 tygodnie.

Wprowadzenie foto

Ikona COACHING INDYWIDUALNY

Coaching rozumiem jako interaktywny proces wspierania indywidualnego lub grupowego Klienta w jego zintegrowanym rozwoju.

Coach jest kimś, kto mówi ci, czego nie chcesz słyszeć, widzi to, czego nie chcesz widzieć – po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być.
(T. Landry)

Coaching indywidualny jest szczególnie pomocny, gdy (www.icf.org.pl):

 • Klientowi zależy na osiągnięciu jakiegoś celu, stoi przed wyzwaniem, ma szansę osiągnięcia czegoś ważnego;
 • wiedza, umiejętności, zaufanie do siebie Klienta są w jego przekonaniu niewystarczające do osiągnięcia celu;
 • podejście lub zachowania Klienta nie sprzyjają realizacji celów;
 • Klient nie ma świadomości swoich mocnych stron i nie wie, jak je rozwijać;
 • Klientowi w obliczu konieczności podjęcia decyzji brakuje jasnej oceny sytuacji;
 • Klient stoi przed koniecznością podjęcia wyzwania pod silną presją czasu;
 • Klient doświadcza nierównowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym;
 • Klient ma potrzebę lepszego zorganizowania się i samodzielnego kierowania własnym życiem.

Fundamentem współpracy coachingowej jest kontrakt, który określa jej istotne szczegóły.

Ilość sesji jest ustalana z Klientem na pierwszy spotkaniu. Zwykle sesje odbywają się co 4 – 6 tygodni i trwają 60 – 90 minut.

Wprowadzenie foto

Ikona DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA

Oferuję diagnostykę psychologiczną wykonywaną dla potrzeb indywidualnego Klienta, ale też na zlecenie instytucji w zakresie:

 • funkcji poznawczych (iloraz inteligencji, parcjalne sprawności intelektualne, przesiewowe badanie wtórnego obniżenia funkcji poznawczych wskutek uszkodzeń w obrębie centralnego układu nerwowego);
 • struktury osobowości (zasoby i deficyty w zakresie funkcjonowania intrapsychicznego i interpersonalnego);
 • postaw wychowawczych, przyczyn trudności wychowawczych;
 • innym.

Proces diagnostyki Klienta, w zależności od jego potrzeb i oczekiwań, obejmuje zwykle cykl spotkań, podczas których psycholog zbiera dane potrzebne mu do sporządzenia opinii psychologicznej.

DLA PROFESJONALISTÓW

SZKOLENIA, WARSZTATY, TRENINGI, COACHING, SUPERWIZJA

Od 2001 roku jestem zaangażowana w podnoszenie kwalifikacji zawodowych profesjonalistów pomocy społecznej,
sądu, policji, oświaty, ochrony zdrowia.

Prowadzę warsztaty umiejętności, treningi rozwijające kompetencje osobiste i zawodowe, coaching grupowy, team coaching oraz superwizje.

Obszary tematyczne:

Ikona
SUPERWIZJA
 • superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
 • superwizja pracy socjalnej.
Ikona
INTERWENCJA KRYZYSOWA
 • wprowadzenie w problematykę kryzysów psychologicznych,
 • interwencja kryzysowa w sytuacji żałoby,
 • interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie,
 • interwencja kryzysowa wobec dzieci,
 • kształtowanie kompetencji prowadzenia interwencji kryzysowej,
 • coaching kryzysowy.
Ikona
PRZEMOC  DOMOWA
 • diagnozowanie przemocy domowej,
 • rozpoznawanie przemocy domowej wobec małego dziecka,
 • diagnoza przemocy seksualnej wobec dziecka,
 • budowanie współpracy z osobą doznającą przemocy domowej,
 • motywowanie do zmian i budowanie współpracy z osobą stosującą przemoc domową,
  w tym z osobą nadużywającą alkoholu,
 • wybrane zaburzenia psychotyczne a agresja i stosowanie przemocy domowej,
 • procedura Niebieskie Karty,
  współpraca zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej w przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Ikona
OPTYMALIZACJA FUNKCJONOWANIA RODZINY
 • porozumienie bez przemocy,
 • coaching rodzicielski,
 • kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych.
Ikona
WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM
 • budowanie współpracy z klientem w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniu,
 • praca z klientem w oporze.
Ikona
INNE
 • zmiana i motywowanie do niej,
 • komunikacja interpersonalna w pracy z klientem oraz zespołem,
 • trening asertywności,
 • trening empatii,
 • emocje i uczucia – jak sobie z nimi radzić,
 • trening wyzwalania wewnętrznej pasji,
 • trening radzenia sobie ze złością,
 • trening pracy z ciałem,
 • trening relaksacyjny,
 • trening wzmacniający poczucie własnej wartości,
 • przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu,
 • team coaching,
 • coaching grupowy,
 • grupa wsparcia,
 • grupa terapeutyczna,
 • inne – przygotowywane na zlecenie Klienta.
CZYTELNIA
DZIAŁ DOSTĘPNY PO ZALOGOWANIU SIĘ
KONTAKT
Logo integra

ul. Obrońców AK Ordona 287 (dawna ul. Majewskiego 287)

42-530 Dąbrowa Górnicza

(dzielnica Strzemieszyce Wielkie)

Jeśli ma Pani/ Pan pytania lub jest Pani/ Pan zainteresowana/ zainteresowany współpracą albo umówieniem terminu wizyty, proszę o kontakt telefoniczny –

tel. 606 230 736.

Cena jest zależna od rodzaju usługi. Informacja o niej jest przekazywana w czasie wstępnej rozmowy telefonicznej.