PSYCHOTERAPIA I PSYCHOEDUKACJA
Jak dobrze być sobą

INTEGRA

‘INTEGRA’ oznacza ‘integralny, całościowy’.

Oferuję Klientom taką pomoc, która pozwala im na wzmocnienie ich integracji i równowagi w sferze uczuć i emocji, myśli i przekonań, wartości oraz doznań płynących ze sfery ciała i ducha z podejmowanymi przez nich wyborami i działaniami.

Wyzwalanie twórczego potencjału drugiego człowieka prowadzę w oparciu o jego minione doświadczenia, ale też poprzez pogłębianie jego samoświadomości, poszukiwanie celów w przyszłości i wybór drogi ku poczuciu pełni, ale też decyzje i działania „tu i teraz”.

Cały proces pracy nad osiągnięciem pożądanej przez Klientów zmiany odbywa się w klimacie poufności, szacunku i bezwarunkowej akceptacji dla ich świata przeżyć.

Ikona

WSPIERAM OSOBY POTRZEBUJĄCE:

 • zmiany,
 • poprawy jakości swojego życia,
 • lepszego rozumienia siebie i innych,
 • rozwinięcia swoich zasobów, możliwości i potencjalności.
Ikona

POMAGAM OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM:

 • niskiego poczucia własnej wartości, problemów z akceptacją siebie;
 • wahań nastroju, przygnębienia i smutku;
 • poczucia pustki, zagubienia i braku sensu życia;
 • lęków, fobii, ataków paniki;
 • trudności w relacjach z innymi;
 • kryzysu (żałoba, choroba, rozstanie, rozwód);
 • kryzysu w związku lub małżeństwie;
 • problemów wychowawczych;
 • współuzależnienia;
 • przemocy w rodzinie.
Ikona

PROWADZĘ:

 • konsultacje psychologiczne,
 • psychoterapię indywidualną,
 • psychoterapię dla par,
 • psychoterapię rodzinną,
 • coaching,
 • warsztaty i treningi rozwoju osobistego,
 • szkolenia, warsztaty umiejętności, treningi dla profesjonalistów,
 • superwizję indywidualną i grupową w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

O MNIE
Agnieszka Szeptuch Foto

AGNIESZKA SZEPTUCH

Jestem psychologiem (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001 r.) i psychoterapeutą (czteroletnia Szkoła Psychoterapii akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne prowadzona przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie, 2017 r.), profesjonalnym coachem, certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trenerem grupowym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, mediatorem.

W ramach prywatnej praktyki oraz strukturach pomocy społecznej prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, par, rodzinną, coaching, treningi rozwoju osobistego. W oparciu o autorskie programy realizuję warsztaty umiejętności, treningi i superwizje dla profesjonalistów pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości.

W pracy z drugim człowiekiem koncentruję się na wspieraniu jego zintegrowanego rozwoju oraz twórczym wyzwalaniu jego potencjału i życiowej pasji. Za naczelną wartość uznaję szacunek dla godności i indywidualności swoich Klientów. W pracy z nimi stawiam na uczciwość, uważność, empatyczne rozumienie, bezwarunkową akceptację dla nich, ale też na szczyptę humoru i nutę prowokacji. Spotkania z drugim człowiekiem wyzwalają we mnie życzliwą ciekawość jego świata, ale też twórczy entuzjazm i pasję w towarzyszeniu mu.

Korzystam z systematycznej superwizji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, by odpowiadać na różne potrzeby Klientów. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

KWALIFIKACJE
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Wprowadzenie foto

Ikona KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna to zazwyczaj dwa spotkania, mające na celu:

 • rozpoznanie aktualnie doświadczanych przez Klienta problemów oraz ich prawdopodobnych źródeł i możliwych następstw;
 • określenie oczekiwań Klienta wobec psychologa;
 • określenie optymalniej formy pomocy.

W uzasadnionych przypadkach Klient może zostać skierowany na konsultację z innym specjalistą np. psychiatrą, endokrynologiem, neurologiem etc.

Konsultacja psychologiczna trwa 60 minut.

Koszt jednej konsultacji – 120 zł.

Wprowadzenie foto

Ikona PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia to proces, na który składa się cykl spotkań, podczas których psychoterapeuta wykorzystując wiedzę i umiejętności psychologiczne dąży do usunięcia cierpienia Klienta wynikającego z objawów, przykrych stanów emocjonalnych czy też z niemożności wpływania na swoje życie. Psychoterapia pozwala Klientowi zrozumieć własne przeżycia i uwolnić się od nich, pozwala mu zrozumieć przyczyny swoich nieskutecznych zachowań i nauczyć się kontroli nad własnym życiem (Czabała, 2000).

Pracuję w podejściu integracyjnym, co znaczy, że wykorzystuję metody różnych nurtów, by stworzyć Klientowi odpowiednie warunki, aby w naturalny dla siebie sposób mógł znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Za fundamentalne dla swojej pracy uznaję naczelne wartości psychoterapii humanistycznej. Swoją pracę z Klientem spostrzegam jako spotkanie z człowiekiem na jego drodze. Moim zadaniem jest danie mu takiego doświadczenia, które pozwoli mu odkryć jego potencjał, poczuć się dobrze tym, kim jest w swojej istocie.

W myśl zasady, że życie toczy się „tu i teraz” i tylko ten moment prawdziwie należy do mnie, tworzę warunki do tego, aby moi Klienci „tu i teraz” mogli wziąć odpowiedzialność za swoje życie i czynić je takim, jakiego pragną. W pracy z drugim człowiekiem daję przestrzeń na to, aby nadał on takie znaczenie doświadczeniom z przeszłości, by nie krępowały jego możliwości, ale też – jeśli to możliwe – stawały się dla niego źródłem mocy. Przyszłość natomiast traktuję jako swego rodzaju ogród, w którym Klient zasiewa to, czego potrzebuje, czego pragnie, za czym tęskni.

W swojej pracy terapeutycznej kieruję się zasadą, że to Klient jest najlepszym ekspertem od swojego życia, zwłaszcza w kwestii swoich uczuć, postaw, potrzeb i wyborów. Jestem przekonana, że każdy człowiek z natury jest dobry i dąży do realizacji siebie poprzez rozwój. Z szacunkiem odnoszę się do podmiotowości i indywidualności innych osób. Fundamentem w pracy terapeutycznej jest dla mnie autentyczna, akceptująca, nasycona empatią relacja z drugim człowiekiem, która służy uwalnianiu sił, zasobów i chęci tkwiących w nim, aby mógł lepiej zrozumieć siebie, osiągnąć równowagę, przyjąć odpowiedzialność za swoje życie i dzięki temu wprowadzić w nim konstruktywne zmiany.

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, a każda z nich trwa 50 minut. Psychoterapia to proces, dlatego czas trwania całej terapii i częstotliwość spotkań określana jest indywidualnie w kontrakcie zawieranym między Klientem a psychoterapeutą.

Koszt jednej sesji indywidualnej 110 zł.

Wprowadzenie foto

Ikona PSYCHOTERAPIA PAR

Tworzenie bliskiego związku uczuciowego z drugim człowiekiem to szczególne doświadczenie, w którym przeżywamy nadzieje, ale też frustracje. Niełatwym wyzwaniem jest wejście w związek, utrzymanie go, okazywanie w nim bliskości bez utraty własnej autonomii, zachowanie balansu pomiędzy otwartym komunikowaniem własnych uczuć i potrzeb a empatią wobec uczuć i potrzeb partnera. Na styku tych doświadczeń pary często doświadczają kryzysu.

Psychoterapia par jest dedykowana partnerom lub małżonkom chcącym pogłębić świadomość siebie, swoich uczuć i potrzeb, ale też własnego wkładu w związek, by zwiększyć umiejętność dbania o równowagę w relacji, pogłębić wzajemne więzi, a potem je rozwijać.

Psychoterapia par jest polecana osobom w związkach pragnącym:

 • poprawić wzajemną komunikację;
 • lepiej rozumieć siebie i partnera;
 • wypracować konstruktywne sposoby radzenia sobie z konfliktami i kryzysami;
 • przywrócić bliskość i pogłębić wzajemne relacje.

Sesje psychoterapii par, w których małżonkowie/ partnerzy uczestniczą wspólnie, odbywają się raz na dwa tygodnie, a każda z nich trwa 60 minut.

Koszt jednej sesji psychoterapii pary to 150 zł.

Wprowadzenie foto

Ikona PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Rodzina jest najważniejszym kontekstem życia człowieka, w którym może doświadczać wsparcia, ale też frustracji ważnych potrzeb. Psychoterapia rodzin polega na jednoczesnej pracy z osobami tworzącymi rodzinę – klientem jest cały system rodzinny, nie zaś jedna osoba.

Sygnałem, że rodzina może potrzebować profesjonalnego wsparcia mogą być:

 • problemy wychowawcze,
 • problemy szkolne,
 • objawy psychosomatyczne u dziecka,
 • narastające konflikty we wzajemnych relacjach itp.

Zgłoszenie się rodziny na terapię jest dla mnie wyrazem jej siły i troski o zachowanie jej spójności. We współpracy terapeutycznej nie poszukujemy „winnych problemu”, ale wspólnie badamy źródła trudności, wyzwalamy zasoby tkwiące w rodzinie, szukamy optymalnych rozwiązań, aby jej członkowie stawali się grupą bliskich sobie osób wspierających swój rozwój.

Sesje rodzinne trwają 60 minut i odbywają się z częstotliwością raz na 2 – 3 tygodnie.

Koszt jednej sesji rodzinnej – 130 zł.

Wprowadzenie foto

Ikona COACHING INDYWIDUALNY

Coaching rozumiem jako interaktywny proces wspierania indywidualnego lub grupowego Klienta w jego zintegrowanym rozwoju.

Coach jest kimś, kto mówi ci, czego nie chcesz słyszeć, widzi to, czego nie chcesz widzieć – po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być.
(T. Landry)

Coaching indywidualny jest szczególnie pomocny, gdy (www.icf.org.pl):

 • Klientowi zależy na osiągnięciu jakiegoś celu, stoi przed wyzwaniem, ma szansę osiągnięcia czegoś ważnego;
 • wiedza, umiejętności, zaufanie do siebie Klienta są w jego przekonaniu niewystarczające do osiągnięcia celu;
 • podejście lub zachowania Klienta nie sprzyjają realizacji celów;
 • Klient nie ma świadomości swoich mocnych stron i nie wie, jak je rozwijać;
 • Klientowi w obliczu konieczności podjęcia decyzji brakuje jasnej oceny sytuacji;
 • Klient stoi przed koniecznością podjęcia wyzwania pod silną presją czasu;
 • Klient doświadcza nierównowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym;
 • Klient ma potrzebę lepszego zorganizowania się i samodzielnego kierowania własnym życiem.

Fundamentem współpracy coachingowej jest kontrakt, który określa jej istotne szczegóły.

Ilość sesji jest ustalana z Klientem na pierwszy spotkaniu. Zwykle sesje odbywają się co 4 – 6 tygodni i trwają 60 – 90 minut.

Koszt sesji – 250 zł.

Wprowadzenie foto

Ikona DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA

Oferuję diagnostykę psychologiczną wykonywaną dla potrzeb indywidualnego Klienta, ale też na zlecenie instytucji w zakresie:

 • funkcji poznawczych (iloraz inteligencji, parcjalne sprawności intelektualne, przesiewowe badanie wtórnego obniżenia funkcji poznawczych wskutek uszkodzeń w obrębie centralnego układu nerwowego);
 • struktury osobowości (zasoby i deficyty w zakresie funkcjonowania intrapsychicznego i interpersonalnego);
 • postaw wychowawczych, przyczyn trudności wychowawczych;
 • innym.

Proces diagnostyki Klienta, w zależności od jego potrzeb i oczekiwań, obejmuje zwykle cykl spotkań, podczas których psycholog zbiera dane potrzebne mu do sporządzenia opinii psychologicznej.

Koszt wydania opinii ustalany jest indywidualnie, przy czym waha się w granicach 250 – 400 zł.

DLA PROFESJONALISTÓW

SZKOLENIA, WARSZTATY, TRENINGI, COACHING, SUPERWIZJA

Od 2001 roku jestem zaangażowana w podnoszenie kwalifikacji zawodowych profesjonalistów pomocy społecznej,
sądu, policji, oświaty, ochrony zdrowia.

Prowadzę warsztaty umiejętności, treningi rozwijające kompetencje osobiste i zawodowe, coaching grupowy, team coaching oraz superwizje.

Obszary tematyczne:

Ikona
INTERWENCJA KRYZYSOWA
 • wprowadzenie w problematykę kryzysów psychologicznych,
 • interwencja kryzysowa w sytuacji żałoby,
 • interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie,
 • interwencja kryzysowa wobec dzieci,
 • kształtowanie kompetencji prowadzenia interwencji kryzysowej,
 • coaching kryzysowy.
Ikona
PRZEMOC W RODZINIE
 • diagnozowanie przemocy w rodzinie,
 • rozpoznawanie przemocy w rodzinie wobec małego dziecka,
 • diagnoza przemocy seksualnej wobec dziecka,
 • budowanie współpracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie,
 • motywowanie do zmian i budowanie współpracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie,
  w tym z osobą nadużywającą alkoholu,
 • wybrane zaburzenia psychotyczne a agresja i stosowanie przemocy w rodzinie,
 • procedura Niebieskie Karty,
  współpraca zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Ikona
OPTYMALIZACJA FUNKCJONOWANIA RODZINY
 • porozumienie bez przemocy,
 • coaching rodzicielski,
 • kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych.
Ikona
WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM
 • budowanie współpracy z klientem w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniu,
 • praca z klientem w oporze.
Ikona
INNE
 • zmiana i motywowanie do niej,
 • komunikacja interpersonalna w pracy z klientem oraz zespołem,
 • trening asertywności,
 • trening empatii,
 • emocje i uczucia – jak sobie z nimi radzić,
 • trening wyzwalania wewnętrznej pasji,
 • trening radzenia sobie ze złością,
 • trening pracy z ciałem,
 • trening relaksacyjny,
 • trening wzmacniający poczucie własnej wartości,
 • przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu,
 • team coaching,
 • coaching grupowy,
 • grupa wsparcia,
 • grupa terapeutyczna,
 • inne – przygotowywane na zlecenie Klienta.
CZYTELNIA
DZIAŁ DOSTĘPNY PO ZALOGOWANIU SIĘ
KONTAKT
Logo integra

ul. Obrońców AK Ordona 287 (dawna ul. Majewskiego 287)

42-530 Dąbrowa Górnicza

(dzielnica Strzemieszyce Wielkie)

Jeśli ma Pani/ Pan pytania lub jest Pani/ Pan zainteresowana/ zainteresowany współpracą albo umówieniem terminu wizyty, proszę o kontakt telefoniczny –

tel. 606 230 736.

W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy lini: 28, 84, 828, 634, 34.